ประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง อาชญากรรมของลูกจ้างคอปกขาว