บริษัท หาดใหญ่กฎหมาย จำกัด

HATYAI LAW CO.,LTD.

Facebook: xxxxxxx

Line ID: xxxxxxx

Tel. 074-358775,081-6292235

ประเภทงานที่รับดำเนินการและประวัติการดำเนินงาน

 • ประเภทงานที่รับดำเนินการ
  • งานติดตามทวงถาม,เร่งรัดหนี้สิน
  • งานฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล
  • งานสืบทรัพย์,บังคับคดี,ขายทอดตลาด
 • ประวัติการดำเนินงานของบริษัท
  • นัับแต่ก่อตั้งบริษัทหาดใหญ่กฎหมาย จำกัด ขึ้นจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงินและคดีทั่วไป เช่น คดีลีสซิ่ง,คดีกู้ยืม,จำนอง เป็นต้น รวมคดีที่เคยดำเนินคดีในฐานะทนายโจทก์เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2,500 คดี

ระบบการจัดการและระบบความปลอดภัย

 1. การรับ-ส่งเอกสารจากหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
  1. กรณีหน่วยงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ทางบริษัทฯจะดำเนินการติดต่อโดยตรงกับหน่วยงาน
  2. กรณีติดต่อผ่านการขนส่ง ทางบริษัทฯจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) หรือการจัดส่งทางเครื่องบิน
 2. การตรวจสอบเอกสาร/การตรวจสอบคำฟ้องและเอกสารในคดี มีขั้นตอนดังนี้
  1. การตรวจสอบเอกสาร หลังจากได้รับเอกสารแล้วพนักงานฝ่ายธุรการซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร คัดถ่ายทะเบียนราษฎร์ แบ่งแยกศาลตามเขตอำนาจ ตลอดจนจัดทำสำนวนคดี ซึ่งการจัดทำสำนวนคดีรวมทั้งการถ่ายเอกสารในทุกขั้นตอนพนักงานฝ่ายธุรการดำเนินการเอง เนื่องจากนโยบายของบริษัทฯห้ามพนักงานทุกคนนำเอกสารออกนอก บริษัทฯโดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. การมอบหมายคดีให้ทนายความ กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากหน่วยงาน จะดำเนินการมอบหมายงานให้กับทนายความโดยตรง ซึ่งพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน และเขตพื้นที่นั้นๆ ซึ่งภายหลังจากการมอบหมายคดีให้ทนายความแต่ละท่านเสร็จแล้วพนักงานฝ่ายธุรการจะดำเนินการบันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการตรวจสอบในภายหลัง และข้อมูลทุกข้อมูลถือเป็นความลับห้ามทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
  3. การร่างคำฟ้องและการตรวจสอบคำฟ้องและเอกสารในคดี พนักงานธุรการจะเป็นผู้ร่างคำฟ้องร่วมกับทนายความ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการฟ้องคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และในส่วนการตรวจสอบ คำฟ้องและเอกสารในแต่ละคดี ทนายความผู้รับผิดชอบในคดีจะดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองก่อนยื่นฟ้องอีกครั้งอย่างละเอียด
  4. การยื่นฟ้องคดี ทนายความผู้รับผิดชอบจะดำเนินการยื่นฟ้องด้วยตอนเองหรือมอบอำนาจให้พนักงานภายในบริษัทฯเท่านั้นเป็นผู้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
  5. การจัดเก็บเอกสาร ภายหลังจากการฟ้องคดีเสร็จสิ้นสำนวนคดีทุกสำนวนจะต้องนำเข้าบริษัทฯเพื่อลงระบบข้อมูลสถานะคดี รายงานผลไปยังหน่วยงาน และนำสำนวนคดีเก็บในตู้เก็บเอกสารของ ทนายแต่ละท่านโดยแยกประเภทและชั้นศาล ซึ่งทนายความแต่ละท่านจะมีกุญแจตู้ของตนเองและมีพนักงานฝ่ายธุรการผู้รับผิดชอบเพียง 1 คนถือกุญแจตู้เก็บเอกสารทั้งหมด เพื่อป้องกันเอกสาร และข้อมูลสูญหาย นโยบายของบริษัทฯจึงไม่อนุญาตให้นำสำนวนคดีรวมทั้งเอกสารออกนอกบริษัทฯ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็น เช่น ไม่สามารถส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่คู่ความได้จำเป็นต้องสืบหาที่อยู่ของคู่ความ, ทนายความเตรียมข้อมูลก่อนมีการสืบพยานฯ เป็นต้น ซึ่งหากเกิดกรณีจำเป็นดังกล่าว ผู้ที่สามารถนำเอกสารออกจากบริษัทฯได้จะต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนวนคดีเท่านั้น และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว หรือภายหลังจากศาลพิพากษาสำนวนคดีจะกลับมาอยู่ในตู้เก็บเอกสารแบ่งแยกตามประเภท เพื่อดำเนินการต่อไปในชั้นออกหมายบังคับคดีและส่งคืนเอกสารให้แก่หน่วยงาน
 3. ระบบรักษาความปลอดภัย
  1. บริษัทฯมีนโยบายไม่ให้นำเอกสารและข้อมูลออกจากบริษัทฯโดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. บริษัทฯมีระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีกล้องวงจรปิดด้านหน้าบริษัท,ภายในห้องทำงานรวมทั้งในห้องจัดเก็บเอกสารซึ่งสามารถดูข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือของกรรมการผู้จัดการได้ตลอดเวลา
  3. มีเครื่องแสกนลายนิ้วมือเพื่อให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าออก ในบริษัทฯได้
  4. ระบบนิรภัยเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ในกรณีเกิดไฟรั่ว ไฟเกิน เพื่อป้องกันอัคคีภัย
  5. บริษัทฯมีพนักงานประจำพักที่บริษัทฯจำนวน 1 คน 3.6 บริษัทฯเครื่องบันทึกเสียงสนทนา ในการติดต่อทวงถามหนี้ และบันทึกบทสนทนากรณีคู่ความในคดีติดต่อมา

ข้อมูลติดต่อ

Address: 75 ซ.5 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Phone: 074-254059

Phone: 084-9892581

Email: Hatyailaw@gmail.com